بیمارستان سينا تبريز

بیمارستان سينا تبريز در سال 1301 هجری شمسی  با اهداف امداد و درمان , بنام
پايگاه امداد و درمان که کار امداد جاده ها و حوادث را انجام می داد با درمانگاه های عمومی ، زير نظر جمعيت شير و خورشيد سرخ تبريز شروع به فعاليت کرد و بالای یک قرن به فعالیت خود ادامه داده است .

بخش پوست این بیمارستان از بهترین مراکز پوست و جراحی در این زمینه است و همچنین از سال 1395 در بخش مسمومیت وارد خدمت رسانی به بیماران شده است و در این زمینه هم قطب شمال غرب کشور می باشد .

 

آدرس و راه های تماس :

آدرس : تبریز: خیابان آزادی (کمربندی) مابین چهار راه حافظ و چهار راه شهید منتظری (مارالان)

تلفن :   6 – 35498101

 

بخش های مختلف بیمارستان :

بخشهای بستری

 • جراحی زنان
 تلفن
 04135498125
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشورودی از درب اصلی مرکز- ساختمان جراحی واقع در انتهای محوطه بیمارستان-سمت راست مشخص شده با خط زرد-واقع درطبقه دوم ساختمان جراحی  –دارای اسانسور ورمپ 

 تعداد تخت
24
 تعداد اتاق 4 اتاق بیمار – یک اتاق کار – یک اتاق پرسنل – یک اتاق لنزتمیز وکثیف – یک محوطه شامل سرویسهای بهداشتی وتی شویی وحمام که همگی در یک اتاق میباشند.یک انبارکه کلا خارج از بخش بوده ودر   سالن بیرونی واقع میباشد.
 
 • جراحی مردان
تلفن
04135498125
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشواقع درطبقه دوم ساختمان جراحی داخلی- درب ورودی از خیابان
اصلی بیمارستان ودارای رمپ وآسانسور
تعداد تخت
24
تعداد اتاق
6
 • ارولوژی
تلفن04135498135
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشطبقه دوم ساختمان جراحی
تعداد تخت14
تعداد اتاق4اتاق بیمار،1 اتاق کار،1  اتاق استراحت
 • جراحی 3
تلفن35412101-6 داخلی 256
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشواقع درضلع جنوبی غربی ساختمان جراحی-جنب کتابخانه بیمارستان
تعداد تخت16 تخت (7تخت زنان و9تخت مردان)
تعداد اتاق2
 • داخلی مردان
تلفن04135498213
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشساختمان داخلی -جراحی
تعداد تخت20
تعداد اتاق8
اتاق ایزوله2
 • داخلی زنان
تلفن04135498143
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشساختمان داخلی جراحی طبقه همکف
تعداد تخت20 تخت در ایام غیر کرونا و در ایام کرونا 15تخت
تعداد اتاق4 اتاق بیمار و استیسن و اتاق استراحت کادر و سرویس بهداشتی کادر و بیماران و حمام و اتاق کثیف
 • عفونی
تلفن35412101-6 داخلی 153
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشواقع در طبقه دوم بخش پوست درب ورودی از طرف خیابان اصلی بیمارستان و درارای رمپ
تعداد تخت19
تعداد اتاق7
اتاق ایزوله4 اتاق2اتاق ایزوله مرداندارای دو تخت2 اتاق ایزوله زنان دارای دو تخت
 • پوست
تلفن04135498244
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشساختمان پوست – طبقه اول
تعداد تخت13
تعداد اتاق3
اتاق ایزوله1
 • MDR
تلفن04135498232
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشپشت ساختمان آندوسکوپی
تعداد تخت8
تعداد اتاق5
اتاق ایزوله4
 • سوختگی مردان
 • سوختگی زنان
تلفن0413598131
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشطبقه سوم ساختمان سوانح وسوختگی
تعداد تخت19
تعداد اتاق27
اتاق ایزوله2
 • سوختگی کودکان
تلفن04135498154
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشطبقه دوم ساختمان سوانح و سوختگی
تعداد تخت14 تخت مصوب و 17 تخت فعال
تعداد اتاق8
اتاق ایزوله2
 • IUC داخلی
تلفن04135498250
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشطبقه همکف  ساختمان داخلی انتهای بخشهای داخلی
تعداد تخت10 تخت
تعداد اتاق7
 • ICU جنرال 2
تلفن
داخلی٦-٣٥٤١٢١٠١
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشساختمان سوختگی طبقه اول
تعداد تخت
6
تعداد اتاق
10
 • ICU مسمومیت
تلفن04135498154
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشواقع در ساختمان  داخلی
تعداد تخت10
تعداد اتاق14
اتاق ایزوله1
 • ICU جراحی
04135498134تلفن
واقع در ساختمان سوختگی .طبقه همکف  بخش ای سی یو جراحیساختمان بخشامکانات بخش
6تعداد تخت
6تعداداتاق
 • ICU سوختگی
تلفن04135498218
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشطبقه سوم ساختمان سوانح و سوختگی
تعداد تخت
9
تعداد اتاق
9
اتاق ایزوله
2
 • داخلی 3
تلفن 04135498151
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشساختمان سوختگی طبقه اول
تعداد تخت14
تعداد اتاق 6اتاق
اتاق ایزوله 2 اتاق
 • داخلی 4
تلفن04135498281
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشطبقه اول ساختمان سوانح و سوختگی
تعداد تخت14 تخت
تعداد اتاق11 اتاق که شامل : 6 اتاق بیمار – یک اتاق انباری – یک اتاق آبدارخانه – یک اتاق کار – یک اتاق آموزش فراگیران – یک اتاق رختکن پرسنل
 • ICU جنرال
تلفن04135498197
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشساختمان سوختگی –طبقه دوم
تعداد تخت14
تعداد اتاق11
اتاق ایزوله2
 • ICU جنرال1
04135498175تلفن بخش
واقع درانتهای سالن اورژانسساختمان بخشامکانات بخش
7تعدادتخت
 • بخش دیالیز
تلفن
04135498237
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشواقع در طبقه زیرزمین ساختمان سوانح و سوختگی
تعداد تخت
15
تعداد اتاق
11
اتاق ایزوله1
 • مسمومیت زنان
تلفن35412101-6 داخلی 172
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشواقع در طبقه اول ساختمان سوختگی و سوانح
تعداد تخت10
تعداد اتاق6
اتاق ایزوله2 اتاق –هر اتاق یک تخته میباشد.
 • مسمومیت مردان
تلفن04135498197
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشساختمان سوختگی – طبقه2
تعداد تخت14
تعداد اتاق11
اتاق ایزوله2

بخشهای پاراکلینیک

 • رادیولوژی

محل : زیر زمین ساختمان سوانح و سوختگی (درارای رمپ )

تلفن : 04135498252

 • آزمایشگاه

تلفن : 04135498132-04135498500

 • پاتولوژی
 • طب فیزیکی
 • اکو – تست ورزش

محل : طبقه اول درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی

تلفن : (مستقیم) 35498148 داخلی – 148

 • شنوایی شناسی
 • تغذیه

مکان : درمانگاه تخصصی طبقه دوم

تلفن : 04135498104

 • آندوسکوپی

مکان : بعد از نگهبانی دوم –بخش آندوسکوپی

تلفن : 04135498215

 • داروخانه

مکان : قسمت انتهای حیاط بیمارستان- ضلع شمال شرقی ساختمان جراحی

تلفن : 04135498342

درمانگاه های تخصص و فوق تخصصی

اتاق عمل ها 

 • اتاق عمل جراحی
تلفن04135498200-04135498201
امکانات بخش  محل جغرافیایی بخشساختمان سوانح و سوختگی طبقه4 CSRطبقه زیرزمین
تعداد تخت5 تخت جراحی و 8تخت ریکاوری
تعداد اتاق18
اتاق ایزوله
تجهیزات بخش           دستگاه های بیهوشی – کوتر- مانیتورینگ -ساکشن -آندوسکوپی
 •  اتاق عمل سوختگی و ترمیمی

         

تلفن04135498128 -04135498255- 04135498164
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشساختمان جراحی طبقه اول
تعداد تخت7 تخت جراحی – 8 تخت ریکاوری
تعداد اتاق18
اتاق ایزوله
تجهیزات بخش      دستگاه بیهوشی – کوتر – مانیتور – ساکشن- دستگاه لاپاراسکوپی – آرتروسکوپی – دستگاه هارمونیک

                                                                                                                  

 •  اتاق عمل پوست
تلفن041-35498245
امکانات بخشمحل جغرافیایی بخشساختمان سوختگی مرکز
تعداد تخت7
تعداد اتاق7
اتاق ایزوله
تجهیزات بخش     دستگاه کوتر- مانیتور پرتابل – دستگاه RF – دستگاه دی سی شوک

فاصله تا اماکن مهم شهر :

فرودگاه13 کیلومتر
ترمینال4/5  کیلومتر
راه آهن8/9 کیلومتر
بازار7 کیلومتر
بیمارستان امام رضا تبریز2/4 کیلومتر
بیمارستان ولیعصر تبریز3/6 کیلومتر
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *